КЗДО №176 ДМР

 

Статут закладу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

___________№ __________

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

(ЯСЛА-САДОК) № 176

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

м. Дніпро

                                                                                            2021

1. Загальні положення

 

1.1.   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 176 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Заклад).

Тип закладу – ясла-садок.

Організаційно - правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна.

Повне найменування: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 176 Дніпровської міської ради, скорочена назва: КЗДО № 176 ДМР.

1.2. Місцезнаходження Закладу: 49115, м. Дніпро, вул. Прохорова, буд. 89.

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код 34409333, з централізованою системою бухгалтерського обліку.

1.6. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, цим Статутом.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти;

– задоволення потреб дитини у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні;

– створення умов для фізичного, розумового, духовного і цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого  гуманітарного  розвитку  шляхом  виховання,  навчання, соціалізації;

– формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

1.8. Основні завдання Закладу:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 

– надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до освітнього процесу;

– провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

– здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

         1.9. Заклад несе відповідальність перед територіальною громадою міста Дніпра, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

         1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чиним законодавством України та цим Статутом.

1.11.У Закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чиним законодавством України.

        

2. Комплектування

 

2.1. Порядок комплектування Закладу визначається чинним законодавством України.

2.2. Заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і  правил  утримання  дітей  у  закладі  дошкільної освіти.

2.4. Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом Органу управління.

2.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку, при необхідності можливе відкриття груп для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивні групи.

2.6. Зарахування дитини до Закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі.

2.7. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред'явити:

– заяву батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– документи для встановлення батьківської плати за харчування (при наявності пільг);

– висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю (для інклюзивних груп).

2.8. Діти, які перебувають у Закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі.

Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць у разі необхідності.

2.9. За дитиною зберігається місце в Закладі у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.10. Відрахування дитини із Закладу може  здійснюватися:

–  за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

– на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі відповідного типу;

– у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

– у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

– у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2.11. Адміністрація Закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

3. Режим роботи

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 год. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи Закладу: з 6.30 до 18.30.

3.2. Щоденний графік роботи Закладу:

– група для дітей раннього віку з 6.30 до 18.30;

– група для дітей дошкільного віку з 6.30 до 18.30.

 

4. Організація освітнього процесу

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

4.3. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує план роботи на рік та оздоровчий період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний  тощо).

         4.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги згідно з чинним законодавством у межах гранично  допустимого навантаження дитини.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування дітей

 

5.1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У Закладі визначений 3-разовий режим харчування.

5.3. Харчування у Закладі здійснюється на умовах аутсорсингу компанією, обраною за результатами публічної закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства Органом управління, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та батьківської оплати (спеціального фонду надходжень) відповідно до норм харчування та умов договору про надання послуги.

У групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника, Орган управління, медичних працівників та керівника Закладу.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

         5.6.Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Медичний персонал Закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

 

6. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

– здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці);

– педагогічні працівники (директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти);

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини:

– безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.3. Права батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

–   бути  на  громадських  засадах  асистентом  дитини  з  особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

– інші права, що визначені Законом України «Про освіту».

6.4. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком,  державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

– виконувати інші обов’язки, що визначені Законом України «Про освіту».

6.5. Педагогічні працівники мають право:

– на захист професійної честі, гідності;

– на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– на інші права, що не суперечать законодавству України.

6.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

– дотримуватись Статуту Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– співпрацювати з сім’єю здобувача освіти Закладу з питань його освіти;

– виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу його керівником.

Трудові відносини працівників Закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

6.8. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.9. Працівники Закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

6.10. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Управління Закладом

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.3. Керівник Закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України;

– розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– складає штатний розпис;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну та інноваційну діяльність педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківськоїгромадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

 

 

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності  Закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

8. Майно, матеріально-технічна база

 

8.1. Нерухоме майно, що використовує Заклад, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Органу управління.

8.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Дніпровської міської ради, за погодженням з Органом управління або структурним підрозділом з питань освіти відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

8.3. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Органом управління згідно з чинним законодавством України та на основі кошторису.

Джерелами фінансування Закладу є кошти:

– Засновника;

– бюджету міської територіальної громади;

– надходження від платних освітніх та інших послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, незаборонені чинним законодавством України.

9.3. Порядок ведення діловодства у Закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів, яким підпорядковується Заклад.

9.4. Штатний розпис Закладу встановлюється (затверджується) Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Статистична звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Міжнародне співробітництво

 

Міжнародне співробітництво у Закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

11. Контроль за діяльністю Закладу

 

11.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України«Про освіту» контролюючими органами, Органом управління та структурним підрозділом Органу управління з питань освіти.

 

12. Реорганізація, ліквідація або перепрофілювання Закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Засновник.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

         12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

12.4. Заклад вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                                  К. А. Сушко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою на 12 аркушах.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради.

____________________ К.А. Сушко

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою на 12 аркушах.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради.

____________________ К.А. Сушко

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою на 12 аркушах.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради.

____________________ К.А. Сушко

 

Статут

 Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №176» , зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р. №6, перереєстрованого із урахуванням змін 07.06.2006р, номер запису 12241050001027032, перереєстровано із урахуванням змін 17.12.2009р. номер запису 1224105000302032, ідентифікаційний номер 34409333.

1. Загальні положення

 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №176” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р, перереєстрований із урахуванням змін 07.06.2006р, номер запису 12241050001027032, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

        ДНЗ №176 ДМР

 1. Місцезнаходження дошкільного закладу: 49114, м. Дніпро,                           
 2. Дошкільний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку , штамп , ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
 3. Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 4. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 5. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
 • формування їх особистості;
 • розвиток креативних здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.
 2. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
 3. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереженню матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особам  визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Комплектування дошкільного закладу

 

 1. Дошкільний заклад розрахований на 35 місць.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками ( різновікові).
 3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.
 4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.
 5. Наповнюваність груп дітьми визначається документами про нормативи в дошкільних закладах і становить:
 • від 2 до 3 років -  15 дітей;
 • від 3 до 6 років -  20 дітей;
 • різновікові групи - 15 дітей;
 • в оздоровчий  період - 15 дітей.

Власник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

 1. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
 • заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво: про народження дитини;
 • документи для встановлення плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства).

2.7.  За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

 1. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.
 1. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - два тижні.

 

III. Режим роботи дошкільного закладу

 

 1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5

годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 1. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 6 30 до 18 30.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

 1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується

31 травня  наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.    Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,

який  складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом.

4.4.   У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання

дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

4.6.Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними

напрямами:

 • фізкультурно-оздоровча робота з дітьми;
 • художньо-естетичний;
 • музичний;
 • гуманітарний.

4.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року У 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»).

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1.  Харчування забезпечується департаментом  гуманітарної політики

централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до

норм харчування.

5.2.   У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників і керівника дошкільного закладу.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі територіальним державним  медичним закладом.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально - профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно - гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, батьки або особа, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія.

7.З. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні  та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і

навчання:

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4.  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захитати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у

встановленому порядку, визначеному ст.35 п.5 Закону України «Про дошкільну

освіту» ;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На  посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа,  яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні  обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими  актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з

дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • на  соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права. що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність п тини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного

закладу завідуючим.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік у поліклінік 12 територіального медичного об'єднання м.Дніпро.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків , умови  колективного договору (контракту) або за результатами атестації  не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до

чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним закладом

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Управлінням департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, яке є представником власника приналежністю.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади департамент гуманітарної політики  Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3.  Керівник дошкільного закладу :

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти в

межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах  і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного

закладу;

 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази  дошкільного закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх

виконання;

 • затверджує  штатний розпис за погодженням із відділом освіти Самарської

районної у м. Дніпро ради;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує  правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, вихованих і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,

здібностям  потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
  1.  У дошкільному закладі створюється дорадчий орган — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головок педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. Педагогічна рада, дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

   Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного  закладу.

       Кількість  засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори  колективу дошкільного закладу, батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від  працівників дошкільного закладу 50% , батьків 50%. Термін їх повноважень 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом

таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово – господарської  діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку

дошкільного закладу;

 • приймають  рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників дошкільного закладу.

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.

        Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше  двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власники,спонсори та інші).

      Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів,

розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення

учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми робот з педагогічної  освіти батьків.

8.7.   При дошкільному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти  піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних тонізацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

          Піклувальна рада формується у складі 7 осіб. Члени піклувальної ради на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на засадах.

          Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.

Основними  завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного заклад;
 • сприяння залучення додаткових джерел фінансування дошкільного заклад;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та і часників навчально-виховного процесу;
 •  організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. Майно дошкільного закладу

 

9.1.  Майно дошкільного закладу включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунальний  інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

9.3. Дошкільний  заклад відповідно до чинного законодавства користується землею та іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4.  Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника,

тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю

дошкільного закладу,

9.5. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства  приміщення, обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають  на його балансі, юридичним та фізичним особам для проведення

освітньої діяльності за узгодженням з управлінням міської ради,

яке здійснює оперативне управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до  порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

 

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.  Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

 • майно власника;
 • кошти бюджету Дніпровську міської ради передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти  інших рівнів бюджетів;
 • кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 1. Ш-.І 5здтх: лження, не заборонені чинним законодавством.

И Л До епольний заклад за погодженням із власником має право:

 1. ітшд о __ орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-«■—■■у зади допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 1. зд_іо" : оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним •есса для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

І© *- Сл-днстична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється і д~ :і д-: до законодавства.

- Потялок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному визначається законодавством, нормативно-правовими актами Мі зїс -г л: два освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким д д- : г їд- : вується дошкільний заклад.

Зг г   власника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється

--       або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Самарської

гей: - б :      м. Дніпропетровську ради.

 1. Контроль за діяльністю дошкільного закладу
 • Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, Управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Самарської районної у м. Дніпропетровську ради.
 • Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.
 1. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу
 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає власник.

Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3 У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 1. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
 •