КЗДО №176 ДМР

 

Офiцiйнi роз`яснення

 

 

 

 


 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 1/9-389

25.05.2011

 

Мiнiстерству освiти i науки Автономної

Республiки Крим, управлiнням освiти i науки

Обласних, Київської та Севастопольської мiських

Державних адмiнiстрацiй

 

Про дотримання порядку прийома дитини

до дошкiльного навчального закладу.

 

 

 

Мiнiстерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкiльного навчального закладу. Так, згiдно ст.53 Конституцiї України кожен має право на освiту. Держава забезпечує доступнiсть дошкiльної освiти в державних i комунальних учбових закладах. Згiдно з Рiшенням Конституцiйного суду України вiд 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступнiсть освiти, як конституцiйна гарантiя реалiзацiї права на освiту означає, що нiкому не може бути вiдмовлено у правi на освiту i держава має створити можливостi для реалiзацiї цього права.Вiдповiдно до ст. 34 Закони України  << Про освiту >>, прийом дiтей в дошкольнi навчальнi заклади проводиться за бажанням батькiв. Згiдно ст. 36 << Про дошкiльну освiту >>, батьки мають право вибирати дошкiльний навчальний заклад. У вiдповiдностi п. 6 Положення про дошкiльний заклад, затвердженного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2003 р. № 305, прийом дiтей в дошкiльний учбовий заклад здiйснюється керiвником протягом календарного року на пiдставi заяви батькiв або осIб, якi їх замiнюють, медичної картки про стан здоров`я дитини, довiдки дiльничого лiкаря про епiдемiологiчне оточення, свiдотцтва про народження. Для прийому дiтей до дошкiльного закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогiчної консультацiї, територiального лiкувально-профiлактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення мiсцевого органу управлiння освiтою. Довiдка, форма якої затверджена наказом Мiнiстерства охорони здоров`я України вIд 27.12.99 № 302 << Про затвердження форм облiкової статистичної документацiї, що використовується в полiклiнiках (амбулаторiях)>> видається на пiдставi даних медичного оглядудитини, якщо вiдсутнi медичнi протипоказання для iї перебування у цьому закладi, а також якщо iї  проведено профiлактичнi щеплення згiдно з календарем щеплень i вона не перебувала  в контактi з хворими на iнфекцiйнi хвороби або бактерiоносiями. Наразi, згiдно зi ст. 12 Закону України << Про охорону дитинства >> батьки несуть вiдповiдальнiсть за стан здоров`я дитини, його фiзичний розвиток. Вiдповiдно до ст. 12, 15 Закону України << Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб >> медичнi працiвники, якi проводять профiлактичнi щеплення, забов`язанi надавати об`єктивну iнформацiю особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективнiсть профiлактичних щеплень i можливi пiслявакцинальнi ускладнення. Особам, що  не досягли п`ятнадцятирiчного вiку,профiлактичнi щеплення проводять за згодою їх об`єктивно iнформованих батькiв, якi мають право вiдмовитися вiд щеплень за вiдсутностi повної  об`єктивної iнформацiї про вплив щеплень на стан здоров`я I подальшi наслiдки. Дане право на вiдмову вiд щеплень закрiплене i в п. 18 Положення про органiзацiю i проведення профiлактичних щеплень, затвердженого накаам МОЗ України вiд 03.02.2006 р. № 48. У разI, якщо профiлактичнi щеплення дiтям проведено з порушенням установлених строкiв  у зв`язку з медичними протипоказаннями, при благополучнiй епiдемiчнiй ситуацїi за рiшенням консилiуму вiдповiдних лiкарiв, вони можуть бути прийнятi до вiдповiдного дитячого закладу та вiдвiдувати його. Питання про вiдвiдування дошкiльного навчального закладу дiтьми, батьки яких вiдмовляються вiд щеплень вирiшується лiкарсько-консультативною комiсiєю, згiдно наказу Мiнiстерства охорони здоров`я України № 434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примiрного положення про пiдготовку дiтей на педiатричнiй дiльницi до вiдвiдування дошкiльного та шкiльного загальноосвiтнього навчального закладу.Враховуючи вище зазначене, вiдмова керiвника дошкiльного навчального закладу без вiдповiдних профiлактичних щеплень суперечать дiючому законодавству України. За наявностI вiдповiдних медичних довiдок встановленого зразка iз висновком лiкаря, у якому азначено, що дитина може вiдвiдувати дошкiльний навчальний заклад, керiвник закладу зобов`язаний прийняти дитину до закладу. Змiст  листа  просимо довести до вiдома мiсцевих органiв управлiння освiтою, керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв.

 

Заступник МIнiстра

Б. М. ЖЕБРОВСЬКИЙ

 

 

 

ЛИСТ

21.07.2011

№ 1/9-552

Щодо термiну перебування дiтей, якi досягли шестирiчного вiку,

у дошкольних навчальних закладах

 

Мiнiстерство звертає увагу щодо термiну перебування дiтей, якi досягли шестирiчного вiку, у дошкiльних навчальних закладах та порядку формування вiкових групп на наступний навчальний рiк. Так вiдповiдно до п. 1 ст. 12 Закону України <<  Про дошкiльну освiту >>право на перебуванняу дошкiльних навчальних закладах гарантовано дiтям вiком вiд двох мiсяцiв до шести (семи) рокiв. Дiти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнюється 6 рокiв, мають право за бажанням батькiв перебувати в дошкiльних навчальних закладах до 7 рокiв. Положенням про дошкiльний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2003 №305, визначено, що навчальний рiк у дошкiльних навчальних закладах розпочинається  1 вересня i закiнчується 31 травня, а оздоровчий перiод  триває 1 червня по 31 серпня.Вiдтак, переведення дiтей з однiєї вiкової групи до iншої здiйснюється з 1 вересня поточного року. Одночасно звертаємо увагу, що дiти  (семи) рокiв, якi iдуть до школ из 1 вересня, мають право вiдвiдувати дошкiльний навчальний заклад до кiнця оздоровчого перiоду. Змiст листа просимо довести до вiдома керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв.

 

 

Заступник Мiнiстра

Б. М. ЖЕБРОВСЬКИЙ