КЗДО №176 ДМР

 

Проект "Вчимося жити разом"

 

   

Ресурсні портали проекту "Вчимося жити разом":

 

За ініціативи Європейського Союзу (ЄС), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні впроваджується проект «Вчимося жити разом».

       Він  реалізовуватиметься у двох напрямах — формування у вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації, та надання дітям психологічної допомоги і підтримки в навчальних закладах.

      Запропонована парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» відображає накопичений досвід українського дошкілля щодо розв’язання  проблем соціально-морального, комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Водночас ця програма робить новий акцент на посиленні змісту, форм, методів і прийомів психолого-педагогічної роботи з дітьми та батьками вихованців в умовах гнучкого реагування на сучасні соціокультурні виклики та запити суспільства. Вона орієнтована на утвердження в житті дитини загальнолюдських і національних цінностей. У період трансформації суспільства та кризових явищ у різних сферах суспільного буття впровадження ідей цієї програми набуває виняткового значення. Особливість програми полягає в тому, що педагогам, соціальним працівникам і батькам надаються можливості відпрацювати навички ефективної взаємодії та спілкування з дітьми дошкільного віку. Програма поєднує в собі поширення інформації з актуальних для батьків питань поетапного відпрацювання навичок спілкування з дитиною без агресії, злості, без конфлікту, за принципом «вчуся не карати, а домовлятися», що є запорукою виховання гармонійно розвиненої, зрілої та відповідальної особистості.

    Практичність матеріалів комплекту «Вчимося жити разом» спрямована на актуалізацію потенціалу регіональних особливостей суспільного освітнього середовища та найкращих традицій родинного виховання, що базується на батьківському досвіді та сучасній інноваційній практиці дошкільної освіти.

   Обсяг освітніх завдань парціальної програми диференціюється з урахуванням різної періодичності та тривалості охоплення дітей організованими освітніми впливами за тієї чи тієї форми здобуття дошкільної освіти та спирається на визначення змісту освітніх ліній Базового компоненту: «Особистість дитини» та «Дитина в соціумі».

 

Зміст та форми реалізації програми

«Вчимося жити разом»

   Програма містить чотири змістові напрями, кожний з яких може бути реалізований послідовно або одночасно.

Перший змістовий напрям — «Простір, дружній до дитини».

Мета: створення середовища, що сприяє розвитку довіри та почуття безпеки.

Зміст: робота з дорослими в обговоренні спільної мети та очікуваних результатів, форм, методів і способів навчально-виховних дій із дітьми від 4 до 6–7 років, а також свідомий вибір дорослими об’єднувальних загальнолюдських цінностей, які відповідають нормам моралі та духовним прагненням людини, формують у дитини спротив до негативних впливів

Другий змістовий напрям — «Я та інші люди».

Мета: організація цілеспрямованих форм навчально-виховної роботи фахівців дошкільного закладу з дітьми 5-го, 6–7-го років життя з метою збагачення та розширення знань етичного спрямування.

Зміст: забезпечення різних спеціально організованих дорослими видів занять, що актуалізують розуміння дітьми моральних понять, правил поведінки з однолітками, молодшими та старшими за віком людьми: бесіди, розглядання картин етичного змісту, читання художньої літератури, екскурсії з метою ознайомлення з працею дорослих людей та ін.

Третій змістовий напрям — «У злагоді та радощах творимо добрі справи».

Мета: організація самодіяльних форм взаємодії дорослих із дітьми 5-го та 6–7-го років життя, спрямована на розширення досвіду спілкування з різними групами людей.

Зміст: ігрова діяльність, організація всіх видів праці в побуті, природі, художньої праці для прояву турботи та бережливого ставлення до соціального, предметного та природного оточення.

Четвертий змістовий напрям — «Ми поруч із тобою».

Мета: організація індивідуальної психологічної роботи фахівців (психолог, психотерапевт, педіатр та ін.) з дітьми, котрі потребують супроводу та підтримки особистісного розвитку, мають прояви поведінкових розладів, страхів, агресії.

Зміст: визначається запитом дитини.

 Загальними критеріями ефективності реалізації програми «Вчимося жити разом» сформовані необхідні життєві навички позитивної ефективної взаємодії з близьким оточенням та може адаптуватися і творчо застосувати їх у нових ситуаціях, у ситуаціях невизначеності або непорозуміння з іншими, роблячи вибір щодо своїх дій на основі морально-вольових якостей та цінностей,8 організованості, дисциплінованості, самостійності, відповідальності, наполегливості в досягненні позитивних цілей.
   Реалізація змісту програми зберігає цілісність підходу до гармонійності розвитку емоційних, інтелектуальних, вольових досягнень дитини й тому, незважаючи на її парціальність у визначенні завдань формування у вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації та надання дітям психологічної допомоги й підтримки в навчальних закладах, сприятиме цілісному психічному розвитку дитини в єдності емоційних, пізнавальних та поведінкових досягнень.
 Кінцевою метою психолого-педагогічних дій дорослих є сформованість таких якостей дитини:

-  емоційно-ціннісне ставлення до себе та іншої людини, інтерес до нової інформації та діяльності, пов’язаної з категорією «людина»;

-  позитивна картина світоглядних морально-етичних уявлень про себе та навколишній світ, уміння аналізувати та диференціювати такі моральні поняття, як «доброта», «чуйність», «справедливість», «дружба», «чесність», «товариськість» тощо.

- розвинена потреба та прагнення активної діяльності з іншою людиною здатність реалізувати спільну діяльність із дорослими та однолітками, що спрямована на досягнення позитивних цілей, розвинена здатність дитини в ситуаціях невизначеності або конфлікту робити вибір на основі ціннісних орієнтацій, які відповідають духовності, утвердженню життя, безпеки та здоров’я людини.

 

Очікувані результати впровадження програми «Вчимося жити разом»

   Очікувані результати впровадження програми конкретизуються через прояви сформованості життєвих навичок ефективної взаємодії дитини з іншими людьми.

Дитина:

- намагається стримувати негативні емоції;

- розуміє, що вони негативно впливають і на її здоров’я, і на здоров’я оточуючих;

- в іграх, у стосунках із дітьми проявляє дружнє взаєморозуміння;

- розуміє: якщо добре поводитися, це не лише приносить позитивні емоції, а й впливає на гарний настрій оточуючих;

-  вміє застосувати набуті знання на практиці, діяти самостійно, свідомо, мотивувати свої вчинки;

- проявляє любов і повагу до батьків, близьких людей, оточуючих;

          -  уміє поводитися з людьми відповідно до їхнього віку, фізичного стану та настрою;

-  володіє навичками спілкування з дорослими та дітьми, проявляючи ввічливість;

- проявляє стриманість у висловлюванні негативних суджень, підтримує дружні та товариські стосунки з дітьми, допомагає молодшим дітям;

- уміє поступливо, ввічливо ставитися до дітей протилежної статі;

- усвідомлює відмінність між добром і злом, може пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх;

- може визнати свою провину, поступитися власними інтересами заради загального благополуччя;

-  уникає конфліктів, уміє порозумітися, не нав’язує власної думки;

-  допомагає батькам та іншим членам родини;

-  уміє з повагою ставитися до рідних, знайомих, літніх і незнайомих людей;

-  здатна до самоконтролю та саморегуляції;

-  зважає на думку інших.

Заняття 1.

Заняття 2.

Заняття 3.

Заняття 4.